กรุณากรอกหมายเลข UN

ระเบียบใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

- ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/013/T_0001.PDF

- ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรมยาตู้สินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศในเขตท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/013/T_0012.PDF

- ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/041/34.PDF

- ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าภาระสินค้าอันตรายประเภทที่ ๙ สารอันตรายเบ็ดเตล็ด และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าปอ ฝ้าย นุ่น ของท่าเรือกรุงเทพ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/130/31.PDF